Camera de Conturi a publicat raportul privind finanțele publice locale pe anul 2020 la nivelul județului Bacău. Auditorii au descoperit numeroase probleme și au formulat concluzii din care prezentăm, astăzi, o parte.

Conform Deșteptarea, ca urmare a activităților de control/audit desfășurate în această perioadă au fost constatate abateri de la reglementările legale care au avut ca efect producerea de prejudicii în gestionarea resurselor publice, nevirarea la buget în totalitate și la termenele legale a obligațiilor fiscale, precum și reflectarea nereală a patrimoniului public în situațiile financiare anuale auditate, astfel:

@ Circuitul informațiilor și a documentelor în cadrul entităților nu se realizează pe baza unui traseu schematizat, iar fluxurile informaționale nu au funcționat corespunzător, pentru sesizarea și corectarea erorilor în stabilirea veniturilor și efectuarea cheltuielilor.

@ ROF – urile și fișele posturilor salariaților din cadrul compartimentelor, serviciilor, birourilor sunt neactualizate, cuprind atribuții generale și nu acoperă toate obiectivele stabilite prin reglementările legale actuale.

@ La unitățile administrativ-teritoriale unde există proceduri operaționale scrise și formalizate specifice activității de previzionare și realizare a veniturilor bugetare și de planificare a cheltuielilor în raport cu veniturile estimate, au fost aprobate târziu, nu sunt personalizate, nu acoperă toate activitățile și nu au fost aduse la cunoștința tuturor salariaților.

@ Planificarea și urmărirea realizării activităților nu se realizează pe baza unui set de indicatori de performanță stabiliți pentru activitatea de încasarea a veniturilor locale și pentru cea de fundamentare a cheltuielilor în funcție de veniturile estimate; aceste activități nu sunt auditate suficient de des, iar punctele slabe nu sunt dezbătute în cadrul Consiliului Local al UAT.

@ Sunt cazuri când nu există o corespondență între programul informatic utilizat și procedurile aplicate cu privire la activitatea de previzionare și realizare a veniturilor bugetare și de planificare a cheltuielilor în raport cu veniturile estimate, iar programele informatice utilizate pentru activitatea de impozite și taxe locale și cele utilizate pentru activitățile financiar-contabile nu sunt corelate.

@ Strategiile de promovare a serviciilor oferite contribuabililor cu privire la impozitele și taxele locale, strategiile de difuzare și de integrare a informațiilor referitoare la impozite și taxe locale sunt aproape inexistente.

@ Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor bugetare nu s-a realizat în conformitate cu prevederile legale, existând situații de supradimensionare a veniturilor bugetare în vederea creșterii cheltuielilor bugetare planificate, dar și situații în care nu au fost planificate toate cheltuielile aferente creditelor contractate de entitate sau nu au fost avute în vedere plățile restante inclusiv arieratele. Acest fenomen poate afecta activitatea entităților pe termen scurt, mediu și lung, și poate conduce la o stare de insolvabilitate.

@ Pentru activitatea de executare silită și de control fiscal nu au fost organizate structuri adecvate, aspect care a avut o influență negativă asupra stingerii creanțelor fiscale prin executarea silită și asupra organizării și desfășurării activității de inspecție fiscală.

@ Resursele financiare ale bugetul local au depins într-o proporție ridicată de sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, veniturile proprii situându-se la un nivel redus. Se remarcă eforturile de atragere a fondurilor externe nerambursabile, care au generat venituri suplimentare ale bugetului local.

@ Unitățile administrativ teritoriale nu au o strategie locală privind modul de valorificare/urmărire a investițiilor începute, nefinalizate și sistate, în vederea utilizării eficiente a fondurilor publice alocate și evitarea irosirii acestora, astfel încât există studii de fezabilitate și alte cheltuieli asimilate investițiilor care nu s-au mai realizat, fie din lipsa surselor de finanțare sau a inexistenței strategiei de dezvoltare, dar cu toate acestea au fost cuprinse obiective noi în programele de investiții, fără a se finaliza cele începute și aflate în curs de finalizare.

@ Cheltuielile alocate pentru investiții, de unitățile administrativ teritoriale din județul Bacău, din bugetul de stat, bugetul local sau alte surse de finanțare, nu au condus la finalizarea obiectivelor de investiții (aflate în diferite stații de execuție), nefiind realizate scopurile preconizate prin studiile de fezabilitate.

Lipsa de claritate sau caracterul interpretabil al unor acte normative au avut un impact considerabil asupra legalității și a regularității operațiunilor supuse verificării, multe dintre abaterile constatate fiind rezultatul unui management defectuos asupra fondurilor publice, dar și al necunoașterii sau cunoașterii insuficiente de către ordonatorii de credite sau operatorii economici a procedurilor privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea resurselor publice locale.

De asemenea, neregulile și abaterile constatate urmare verificărilor efectuate pun în evidență faptul că există disfuncționalități majore în organizarea și exercitarea controlului intern și auditului intern la nivelul entităților verificate și faptul că, în majoritatea cazurilor, acestea nu funcționează la un nivel care să asigure gestionarea în condiții de legalitate, regularitate și eficiență a banului și patrimoniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale.

Sursa: Realitatea de Bacau