Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bacău a fost convocat de prefectul judeţului Bacău,joi, 15 octombrie 2020, într–o nouă ședinta extraordinară,  în sistem audio-conferință în care s-au aprobat măsuri suplimentare de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19.

 

HOTĂRÂRE
Art. 1 La nivelul județului Bacău:
(1) Se instituie obligaţia de a asigura măsurile de continuitate a activităţii
centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor
rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte
categorii vulnerabile şi de a stabili programul de lucru al angajaţilor, potrivit art. 19
din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, cu avizul Direcției
de Sănătate Publică Bacău;
(2) Furnizorii de servicii sociale îşi organizează programul în centrele
rezidenţiale în funcţie de contextul epidemiologic existent la nivel local şi cu
respectarea normelor în vigoare privind legislaţia în domeniul muncii. Activitatea la
nivelul acestor servicii va fi organizată şi desfăşurată cu respectarea normelor de
prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autorităţile competente.
(3) Se instituie obligativitatea purtării măștilor de protecție în toate spațiile
publice închise, spații comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de
muncă.
(4) Purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este
obligatorie pentru candidaţii şi echipele de campanie în timpul
evenimentelor/întrunirilor/acţiunilor aferente campaniei electorale a alegerilor
pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020;
(5) Sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii,
procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a
întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de
divertisment în spaţii închise, cu execepția celor organizate și desfășurate astfel:
a) activităţile de pregătire fizică în cadrul structurilor şi bazelor sportive,
definite conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, constând în cantonamente, antrenamente şi competiţii
sportive organizate pe teritoriul României, pot fi desfăşurate numai în condiţiile
stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului
sănătăţii;
b) competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul județului Bacău fără
spectatori, numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi
sportului şi al ministrului sănătăţii;
c) în condiţiile lit. a), se permite desfăşurarea de către sportivii profesionişti,
legitimaţi şi/sau de performanţă a activităţilor de pregătire fizică în bazine acoperite
sau aflate în aer liber, iar activităţile de pregătire fizică în spaţii închise sunt permise
numai cu respectarea regulilor de distanţare între participanţi, astfel încât să se
asigure minimum 7 mp/persoană;
d) activităţile instituţiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor,
studiourilor de producţie de film şi audiovizual, instituţiilor de spectacole şi/sau
concerte, şcolilor populare, de artă şi de meserii, precum şi evenimentele culturale
în aer liber se pot desfăşura numai în condiţiile stabilite prin ordin comun al
ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii;
e) activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se
desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult cu respectarea regulilor de
protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al
ministrului afacerilor interne;
f) în condițiile lit. e) organizarea de procesiuni şi/sau pelerinaje religioase este
permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa în
localitatea unde se desfăşoară respectiva activitate;
g) se interzice participarea la procesiunile şi/sau pelerinajele religioase
prevăzute la lit. f) a persoanelor care nu au domiciliul sau reşedinţa în localităţile
în care se desfăşoară aceste activităţi;
h) se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu
excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu
locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, după caz, cu
ministrul tineretului şi sportului, ministrul mediului, apelor şi pădurilor sau ministrul
agriculturii şi dezvoltării rurale;
i) se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese
festive etc.) în spaţii închise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine
culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;
j) se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese
festive etc.) în spaţii deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine
culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;
k) se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi,
inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri
europene, cu un număr de participanţi de maximum 25 de persoane în interior şi de
maximum 50 de persoane în exterior şi cu respectarea normelor de sănătate
publică stabilite în ordinul ministrului sănătăţii;
l) se permit organizarea şi desfăşurarea de către instituţiile cu atribuţii în
domeniul apărării naţionale, ordinii şi siguranţei publice, în aer liber, a activităţilor
specifice, sub supravegherea unui medic epidemiolog;
m) se permit organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice din domeniul
diplomatic, la sediile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare acreditate în
România, organizate în aer liber, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de
minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă şi respectarea regulilor de
protecţie sanitară;
n) se permite, în condiţiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi
desfăşurarea adunărilor publice, republicată, organizarea de mitinguri şi
demonstraţii cu un număr de participanţi de maximum 100 de persoane şi cu
respectarea următoarelor măsuri:
– purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către
toţi participanţii;
– dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în
spaţiul în care se desfăşoară mitingul sau demonstraţia;
– menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţi şi
asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este
posibil;
– dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe
perioada desfăşurării mitingului sau a demonstraţiei;
– aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea
contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;
o) pentru desfăşurarea în siguranţă a evenimentelor/ întrunirilor în cadrul
campaniei electorale se instituie obligaţia organizatorilor acestora de a asigura, în
condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor
interne, cu avizul Autorităţii Electorale Permanente, respectarea următoarelor
măsuri:
– purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către
toţi participanţii la evenimente/întruniri;
– efectuarea triajului observaţional şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor,
pentru toate persoanele care intră/sosesc în spaţiul în care se desfăşoară
evenimentele/întrunirile;
– menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţii la
evenimente/întruniri, inclusiv cele desfăşurate pe stradă sau din uşă în uşă;
– afişarea regulilor de acces şi de protecţie individuală în locuri vizibile în
spaţiile în care se desfăşoară evenimentele/ întrunirile;
– limitarea numărului participanţilor la maximum 20, în cazul
evenimentelor/întrunirilor/acţiunilor desfăşurate în spaţiu închis şi a duratei
acestora la maximum două ore;
– limitarea numărului participanţilor la maximum 50, delimitarea prin semne
vizibile a perimetrului şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4
mp/persoană, în cazul evenimentelor/întrunirilor/acţiunilor desfăşurate în aer
liber;
– limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un
grup la maximum 6, în cazul acţiunilor desfăşurate pe stradă;
– limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2, în
cazul acţiunilor din uşă în uşă;
– dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materialele de propagandă
electorală, înaintea începerii acţiunii;
– aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea
contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARSCoV-2.
(6) Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2, în perioada stării
de alertă se interzice efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii
ocazionale, precum şi suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în
vigoare, în scopul participării la procesiunile şi/sau pelerinajele religioase către
locurile unde se desfăşoară aceste activităţi.
(7) Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi
băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse
în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 m
între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii
diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun
al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor;
(8) Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci.
(9) În interiorul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai
mulţi operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de
jocuri, precum şi a activităţii barurilor, cluburilor şi discotecilor.
(10) Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii
închise în următoarele domenii: activităţi în piscine, locuri de joacă şi săli de jocuri;
(11) Se instituie obligaţia instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor
economici şi profesioniştilor de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la
intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic şi dezinfectarea
obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori, în
condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului
afacerilor interne;
(12) Se instituie obligaţia desfăşurării activităţii la nivelul cabinetelor
stomatologice şi unităţilor sanitare non-COVID, în condiţiile stabilite prin ordinul
ministrului sănătăţii;
(13) Se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de
jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcţiuni de cazare, precum
şi activităţi de lucru în birouri cu spaţii comune în sistem deschis de a respecta
normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei
şi mediului de afaceri şi al ministrului sănătăţii;
(14) Operatorii economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc au
obligaţia să respecte orarul de lucru cu publicul şi restricţiile stabilite prin hotărâre a
Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, la propunerea Grupului de suport
tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României
sau a comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă. Măsurile se stabilesc pentru
unităţile administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire comunitară
intensă a virusului şi/sau un număr în creştere al persoanelor infectate cu virusul
SARS-CoV-2;
(15) Se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de
administrare a ştrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de
sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al
ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii;
(16) Se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de
tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul
ministrului sănătăţii;
(17) Activitatea în creşe, grădiniţe şi afterschool-uri este permisă numai cu
respectarea condiţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi
cercetării, al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii;
(18) În cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ sunt permise activităţile
didactice şi alte activităţi specifice, precum şi organizarea şi desfăşurarea
examenelor pentru elevi/studenţi, cadre didactice, în condiţiile respectării măsurilor
de prevenire, stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al
ministrului sănătăţii;
(19) La apariţia a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval
de 7 zile consecutive, în spaţiile destinate cazării elevilor sau studenţilor se instituie
măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru elevii/studenţii care
nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locaţie se asigură, de către
unitatea de învăţământ responsabilă, cazarea în condiţii de carantină, precum şi
măsurile necesare pentru sprijinirea asigurării necesităţilor de bază.
(20) Se instituie obligaţia analizării modului de desfăşurarea a activităţii şi
organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu
pentru toate instituţiile şi operatorii economici publici sau private;
(21) În situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea de către salariat în
regim de telemuncă sau muncă la domiciliu şi în vederea evitării aglomerării
transportului public, instituţiile şi operatorii economici publici şi privaţi organizează
programul de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în cel puţin două grupe
care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră.

 

Art. 2 – La nivelul UAT-urilor (localităților) din anexa la prezenta
Hotărâre, se instituie suplimentar următoarele măsuri:

Lista cu Unitățile Administrativ Teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu Covid-19 în ultimele 14 zile (01.10.2020 – 15.10.2020)  este cuprinsă între 0 – 1,5/1000 de locuitori: 1. Ardeoani 2. Corbasca 3. Damienesti 4. Dealu Morii 5. Gaiceana 6. Huruiesti 7. Izvorul Berheciului 8. Lipova 9. Motoseni 10. Odobesti 11. Oncesti 12. Rachitoasa 13. Stanisesti 14. Strugari 15. Tatarasti 16. Valea Seaca 17. Sascut 18. Poduri 19. Balcani 20. Helegiu 21. Sanduleni 22. Ungureni 23. Urechesti 24. Parava 25. Parjol 26. Beresti Tazlau 27. Bogdanesti 28. Luizi Calugara 29. Slanic Moldova 30. Ghimes 31. Colonesti Anexă la HCJSU Nr. 44 din 15.10.2020 2 32. Filipeni 33. Magiresti 34. Agas 35. Vultureni 36. Blagesti 37. Cotofanesti 38. Berzunti 39. Solont 40. Palanca 41. Podu Turcului 42. Dofteana 43. Glavanesti 44. Pargaresti 45. Moinesti 46. Pancesti 47. Gioseni 48. Asau 49. Caiuti 50. Oituz 51. Stefan cel Mare 52. Buhoci 53. Parincea 54. Darmanesti 55. Racaciuni 56. Garleni 57. Buciumi 58. Manastrea Casin 59. Plopana 60. Cleja 61. Orbeni 62. Horgesti 63. Racova 64. Brusturoasa 65. Livezi 66. Tamasi 67. Nicolae Balcescu 68. Prajesti 69. Beresti Bistrita 70. Tg. Trotus  este cuprinsă între 1,5 – 3/1000 de locuitori: 1. Gura Vaii 2. Traian 3. Comanesti Anexă la HCJSU Nr. 44 din 15.10.2020
(1) Purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este
obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în
spaţiile publice deschise, cum ar fi pieţele, târgurile, zonele de aşteptare (staţii de
autobuz, peroane şi altele asemenea), falezele, zonele în care se desfăşoară serbări
publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale
şi în proximitatea instituţiilor de învăţământ până la o distanţă de 50 m de intrarea
în perimetrul şcolii în localităţile unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14
zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;
(2) Administratorii/Proprietarii spaţiilor publice deschise stabilite potrivit alin.
(1) afişează la loc vizibil informaţii privind obligativitatea purtării măştii de protecţie
în spaţiile respective.
(3) Purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este
obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile
publice deschise, în localităţile unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14
zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori;
(4) Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor,
instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă numai în condiţiile stabilite
prin ordin comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, cu participarea
publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dacă incidenţa cumulată
în ultimele 14 zile a cazurilor localitate este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de
locuitori, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului,
dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare
de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori şi este interzisă la depăşirea
incidenţei de 3/1.000 de locuitori;
(5) Organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise
numai în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului culturii şi al ministrului
sănătăţii și numai dacă ocupanţii unui autovehicul sunt membrii aceleiaşi familii sau
reprezintă grupuri de până la 3 persoane, iar organizarea şi desfăşurarea în aer
liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor
evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de
spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanţă de minimum 2 metri unul faţă de
celălalt, precum şi cu purtarea măştii de protecţie unde incidenţa cumulată în
ultimele 14 zile a cazurilor localitate este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de
locuitori. Activităţile sunt interzise la nivelul localităţilor unde incidenţa cumulată în
ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori;
(6) În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri
pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi
formarea unor asemenea grupuri;
(7) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi
de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor
alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor,
este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul
orar 6,00-23,00, în localităţile unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile
este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăşi 30% din
capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00, dacă incidenţa
cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor localitate este mai mare de 1,5 şi mai mică
sau egală cu 3/1.000 de locuitori, şi este interzisă la depăşirea incidenţei de
3/1.000 de locuitori;
(8) Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor,
pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 50% din
capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00, în localităţile unde
incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de
1,5/1.000 de locuitori, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în
intervalul orar 6,00-23,00, dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor
din localitate este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, şi
doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi în localităţile unde este
depăşită incidenţa de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile;
(9) În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la pct. 7 şi
8 este restricţionată sau închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea
produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în
spaţiile respective;
(10) Operatorii economici prevăzuţi la pct. 7 şi 8 vor respecta obligaţiile
stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi
mediului de afaceri;
(11) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul
jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a
spaţiului în localităţile unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este
mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăşi 30% din capacitatea
maximă a spaţiului, dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din
localitate este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, şi
este interzisă la depăşirea incidenţei de 3/1.000 de locuitori;
Art. 3 Orice alte prevederi ale Hotărârilor C.J.S.U. Bacău adoptate până în
prezent și care contravin Hotărârii de Guvern nr. 856 din 14.10.2020, se abrogă.
Art. 4 – (1) Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE”
al Județului Bacău, va transmite prezenta hotărâre, Comitetului Naţional pentru
Situaţii de Urgenţă, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul M.A.I.,
Instituției Prefectului – județul Bacău, tuturor Unităților Administrativ – Teritoriale
ale județului Bacău, Consiliului Județean Bacău, membrilor Comitetului Județean
pentru Situații de Urgență Bacău, Direcției de Sănătate Publică Bacău și tuturor
instituțiilor interesate.
(2) Instituția Prefectului – Județul Bacău, Direcția de Sănătate Publică Bacău
și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului
Bacău vor asigura postarea prezentei hotărâri pe site-ul instituțiilor.

Sursa: Realitatea de Bacau